For medlemsbedrifter

 • Bedriften sikrer rekruttering til egen organisasjon.
 • Bedriften viser at den tar samfunnsansvar og bidrar til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere for dagens og morgendagens samfunn.
 • Bedriften viser at den tar bransjeansvar og bidrar til å sikre tilstrekkelig antall faglærte i forhold til bransjens behov.
 • Bedriften får styrket egen organisasjon gjennom kontinuerlig læring.
 • Bidra til økt lønnsomhet for bedriften.
 • Bidra med nye unge friske impulser inn i bedriften.
 • Læres opp til å bli en god medarbeider tilpasset bedriftens behov.
 • Kan ansettes etter endt læretid uten ekstra kostnader.
 • Bidra til å styrke bedriftens omdømme.
 • Bidra til å styrke bransjens fremtid og konkurranseevne.
 • Når lærlingen har bestått fag- eller svenneprøven er lærebedriftens ansvar over. Ønsker bedriften å ansette kandidaten så har man selvsagt mulighet til det. Bedriften er imidlertid ikke forpliktet til å tilby jobb etter at læreperioden er avsluttet.

Oppmelding

 • Opplæringskontor for Elektrofag melder opp alle sine lærlinger til fagprøve. Dette blir gjort fire måneder før utløp av lærekontrakt.
 • Oppmelding sendes til Rogaland fylkeskommune for godkjenning.
 • Det er en forutsetning at all teori er bestått for at oppmelding skal bli godkjent.
 • Praksiskandidater må melde seg opp via Rogaland Fylkeskommune sine nettsider. Klikk her for praksis kandidat ordningen.
 

Avikling

Fagprøven kan avvikles enten på prøvestasjon eller på prosjekt/jobb ute hos kunde.

Opplæringskontor for Elektrofag har prøvestasjoner for følgende fag grupper:

 • Automatiseringsfaget.
 • Elektrikerfaget.
 • Telekommunikasjonsmontørfaget.

Normal lengde på fagprøven er da fem til syv arbeidsdager.

Andre faggrupper utover de som er nevnt ovenfor må ta fagprøven ute i bedrift eventuelt på jobb hos kunde. Lengde på fagprøven er da bestemt av arbeidsomfang.

Fagprøven styres/kontrolleres/overvåkes av to sensorer fra prøvenemnda. Prøvenemndene er oppnevnt av Rogaland fylkeskommune og har ingen tilknytning til Opplæringskontor for Elektrofag.

Alle fagprøvene er i fire deler og alle fire delene vurderes av sensorene. Disse er:

 • Planlegging
 • Gjennomføring av oppgaven
 • Dokumentasjon av oppgaven
 • Egenvurdering

Karakterer som gis på fagprøven er som følger:

 • Ikke bestått
 • Bestått
 • Meget godt bestått

Her finner du vurderingskriteriene som brukes under fag- og svenneprøver i Rogaland. Følg denne linken! 

 

Prøvestasjon

Opplæringskontor for Elektrofag har 6 prøvestasjoner for elektrikerfaget, 1 prøvestasjon for telekommunikasjonsfaget og 2 prøvestasjoner for automatiseringsfaget til utleie for medlemsbedriftene og andre som måtte trenge prøvestasjon. Medlemsbedriftene har prioritet.

Utleiepriser prøvestasjon:

 • Telekom; Medlem: 5.000,-. Ikke medlem: 7.000,-.
 • Elektriker; Medlem: 5.000,-. Ikke medlem: 7.000,-.
 • Automatisering; Medlem: 14.000,-. Ikke medlem: 16.000,-.

Lærlingen er arbeidstaker i bedriften med samme retter og plikter som andre ansatte. Det betyr at arbeidsgiveren har styringsretten over lærlingen i tråd med bestemmelsene i lovverket, tariffavtale, arbeidsavtale og bedriftens arbeidsreglement.

Det skal tegnes lærekontrakt som opplæringskontoret er ansvarlig for, samt en arbeidsavtale med lærebedrift som definerer arbeidsgiverforhold og personalansvar som hviler på den enkelte lærebedrift.

Både arbeidsgiver og lærling har ansvar for at tiden i opplæringsbedriften blir best mulig.

I tariffavtalene er det fastsatt noen normer for hvordan opplæringen i bedriftene skal skje og lønnssatser for lærlingene. De fleste bedrifter følger disse, men det kan være noen ulikheter mellom de ulike bedriftene. Oppdaterte lønnssatser finnes under fanen «Tema -> Arbeidsliv» på NELFO sine hjemmesider

Opplæring i bedrift skal følge Opplæringsloven og skje etter bedriftens opplæringsplan, og de bestemmelser som til enhver tid blir gitt i henhold til opplæringsloven.

Opplæringskontor skal melde lærlingen opp til fagprøven som avholdes nærmest læretidens utløp.

Her finner du en link til Utdannings direktoratet sine hjemmesider. Linken tar deg direkte til søkesiden for de nasjonale læreplanene. Skriv inn navnet på faget du vil ha tak i og du blir sendt direkte til læreplanen for faget.

Lærebedriften kan være tilknyttet et opplæringskontor eller være godkjent på selvstendig grunnlag.

Det er fylkeskommunen som vurderer om en bedrift oppfyller kravene for å være en opplæringsbedrift (også kalt lærebedrift).  Godkjenningen forutsetter at to forhold blir ivaretatt:

 • at bedriften har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i den aktuelle læreplanen.
 • at bedriften har en faglig leder som ivaretar bedriftens opplæringsansvar i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven § 4-3.

Dersom dere ønsker å bli en godkjent lærebedrift kan dere enten ta kontakt med oss på Opplæringskontor for Elektrofag, eller dere kan sende en søknad direkte til Rogaland Fylkeskommune.

Det gis tilskudd til lærebedrifter som tar inn lærlinger etter faste satser. Opplæringskontoret for Elektrofag forvalter tilskuddet på vegne av medlemsbedriftene i henhold til godkjente vedtekter.

Opplæringskontoret for Elektrofag tar en engangs innmeldingsavgift på kr. 5.000,-.

Les mer om størrelsen på tilskuddene på www.udir.no.

Følg linken til søknadsskjema!